تبلیغات


هر روز صدها مطالب خواندنی و سرگرمی و خبری از سراسر اینترنت فقط در بروفان

اسم های پسرانه ایرانی که با حرف ک شروع می شوند

نام های پسرانه فارسی که با حرف ک شروع می شوندکابیمعرب منسوب به کاوه آهنگرکارداروزیر پادشاه، والی، حاکم، اسم پسر بهرام گور پادشاه ساسانیکارناسم پسرانه به معنی شجاع و دلیر، نام فرزند کاوه آهنگر و هم چنین اسم سردار لشکر مهرداد شاهزاده اشکانی که علیه اشک بیستم (گودرز) قیام کرد. توضیحات بیشتر: معنی اسم کارنکارنگچرب زبان، زبان آورکارونداز اسامی پسرانه ایرانیکاریناچهارمین مملکت از ممالک تابعه قوم پارت که توسط ولات اداره می شدند. احتمالابه منطقه نهاوند اطلاق می شده است؛ معنی اسم کارینا (اسم دخترانه) را نیز ببینید.کاکلهاز شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از فرزندان تور و جزو سپایان افراسیاب تورانیکاکونام دلاوری تازی نبیره ضحاک در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی، از شخصیتهای شاهنامه نیز هست.کاکینام پدر ماکان دیلمیکالنام همسر شرمیونکالواز شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی در سپاه افراسیاب تورانیکامبوزیاگویش امروزی کبوجیه، اسم پسر کوروش پادشاه هخامنشیکامبیزگویش امروزی کبوجیه، نام پسر کوروش پادشاه هخامنشیکامجوجوینده کام، کسی که در پی آرزوها و خواسته هایش است، آن که به دنبال عیش و خوشی است.کامدادنام وزیر و مشاور آبتین نام پارسیکامدینخواسته دین، اسم یکی از دانایان دین زردشتکامرانآن که در هر کاری موفق است، چیره، مسلطکامرواآن که خواسته و آرزویش رسیده است، موفقکامشادمرکب از کام (خواسته، آرزو) + شاد؛ اسم پسر به معنی کسی که آرمان، میل و آرزویش شادمانی است.کامکارکامروا، موفقکامگارکامکارکاموساز شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان کوشانی در سپاه افراسیاب تورانیکامیابآن که به خواست و آرزویش رسیده باشد، پیروزکامیارکامیاب، آنکه کام و نشاط دوست اوست، کامروا و پیروزکان بیدارنام وزیر اردوان از پادشاهان اشکانی بنا به روایتی بلعمیکاوانکاویان، منسوب به کاوهکاوککاوهکاوهاز شخصیتهای شاهنامه، اسم آهنگری ایرانی در زمان ضحاک و برپادارنده پرچم ایران (درفش کاویانی) و رهبر قیام علیه ضحاک ماردوشکاووساز شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیقباد پادشاه کیانی، به معنی پادشاه توانا نیز آمده است.کاووشجستجو، بررسی، تحقیقکاویانپرچم کاوه که به درفش کاویانی معروف است.کایوسکیوسکبوجیهنام پسر کوروش پادشاه هخامنشیکبودهاز شخصیت های شاهنامه فردوسی است، مردم چوپان افراسیاب تورانیکتمارهاز شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در سپاه رستم پهلوان شاهنامهکدماننام اصلی داریوش پادشاه هخامنشیکراخاننام پسر بزرگ افراسیاب تورانیکردعلیکرد (فارسی) + علی (عربی)؛ مرکب از کرد (نام طایفه ای) + علی (بلندمرتبه)کروخاناز شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام دلاوری تورانی فرزند ویسه در سپاه افراسیاب تورانیکسرا کسری، معرب از فارسی، عربی شده اسم فارسی خسرو، نام انوشیروان پادشاه ساسانی، فرزند قبادکسری کسرا، معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه ساسانی، فرزند قبادکشواداز شخصیتهای شاهنامه، نام پدر گودرز، سردودمان گودرزیان و یکی از پهلوانان دوره فریدون پادشاه پیشدادیکلاهوراز شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانیکلباداز شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلوان تورانیکمانگیرکماندارکمبوجیهنام پسر کوروش پادشاه هخامنشیکنارنگفرماندار، حاکم، لقب مرزبان ابرشهر در زمان ساسانیانکندرصمغی خوشبو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان تورانی سپاه ارجاسپ وزیر لهراسپ پادشاه کیانیکندرونام پیشکار ضحاک، از شخصیتهای شاهنامه فردوسیکهارگهار، از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی و جزو سپاه افراسیاب تورانیکهرماز شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی در سپاه افراسیاب تورانیکهیارکوهیار، کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستانکهیلااز شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی در سپاه افراسیاب تورانیکوتاز شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هزاره سرداران رومی و از یاران خسروپرویز پادشاه ساسانیکوچکدارای حجم اندک، ریز، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی، لقب اردشیر پسر شیرویه پادشاه ساسانیکورش کوروش، نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر از مقتدر ترین پادشاهان ایران که تخت جمشید را بنا نهاد.کورنگنام پسر گرشاسپ از پادشاهان پیشدادی اسم دخترانه زیباکوروسکوروش، اسم سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر از مقتدر ترین پادشاهان ایران که تخت جمشید را بنا نمود.کوروشنام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر از مقتدر ترین پادشاهان ایران که تخت جمشید را بنا نهاد. برای مشاهده معنی کامل اسم کوروش به معنی اسم کوروش مراجعه نمایید.کوشاسم پسرانه به معنی کوشش و سعیکوشاساعی، تلاشگرکوشادریشه گیاهی خوشرنگکوشان کوشا، ساعی، تلاشگرکوشیاراز شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخسرو پادشاه کیانیکولیارنام روستاییکوهرنگنام دره و رودخانه ای در زردکوه بختیاریکوهسارجایی که دارای کوه های متعدد است.کوهشادنام روستایی در استان هرمزگانکوهیارکوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستانکوهینمنسوب به کوه، نام گیاهی که ریشه آن مانند ریشه نی استکی آذرمرکب از کی (پادشاه) + آذر (آتش)؛ پادشاه آتش، نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیانکی آرمینآرمینکی پیشیناز شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران کیقباد پادشاه کیانیکی رادپادشاه بخشندهکی زادزاده پادشاهکی گشتاسپگشتاسپکی منوشاز پادشاهان یا شاهزادگان پیشدادی بنا به روایت تاریخ سیستانکیااسم پسرانه به معنی پادشاه سلطان، حاکم، فرمانرواکیاجورعاقل، فاضل و داناکیاچهرآن که دارای چهره و صورتی شاهانه است.کیارادپادشاه جوانمرد، مرکب از کیا به معنای سلطان و پادشاه و راد به معنای جوانمردکیارخکیاچهر، آن که دارای چهره و صورتی شاهانه است.کیارزممرکب از کیا (پادشاه) + رزم (نبرد)؛ به معنی پادشاه نبرد و مبارزهکیارس کیارش، از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پسر کیقباد پادشاه کیانیکیارشاز شخصیتهای شاهنامه فردوسی، نام دومین پسر کیقباد پادشاه کیانی، مرکب از کی + آرش، آرش پادشاهکیارنگرنگ پاکیزه و لطیفکیازندپادشاه بزرگکیاشاشاهنشاه، شاه شاهان، مرکب از کیا (به معنی حاکم، سلطان، فرمانروا) + شا (مخفف شاه)کیانپادشاهان، سلاطین، دومین سلسله پادشاهی از دوره تاریخ افسانه ای ایرانکیانمهرمرکب از کیان (به معنای سرزمین یا جمع کی به معنی شاه) + مهر به معنی (محبت یا خورشید)  دوستی شاهانه، محبت بزرگوارانه، سرآمد پادشاهان، آنکه در میان سایر فرمانفرمایان موقعیت ویژه ای دارد، خورشید سرزمین، آنکه در تمام سرزمین برجسته و نورانی و محبوب است است.کیانوشنام یکی از دو برادر فریدون در شاهنامه، اسم پسر فارسی به معنی بسیار شیرینکیانیکیاوشمانند پادشاه، بزرگوار، نام پدر کیقباد، کی + آوش، آوش شاهکیخسروپادشاه بزرگ و والامقام، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سیاوش پادشاه کیانیکیساناسم پسرانه به معنی مانند پادشاه، دارای منش شاهانهکیقباد، کیغباداز شخصیتهای شاهنامه، نام نخستین پادشاه کیانی ایران از نژاد فریدونکیکاووساز شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پادشاه کیانی، پسر کیقبادکیهانجهان، دنیا، گیتیکیوسنام پسر قباد و برادر بزرگ انوشیروان پادشاه ساسانیکیومرثنخستین فرمانروای جهان بنا به روایت شاهنامه، نام اولین پادشاه پیشدادی

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار