تبلیغات


هر روز صدها مطالب خواندنی و سرگرمی و خبری از سراسر اینترنت فقط در بروفان

تعبیر خواب بافتن / تعبیر دین بافتن ، بافتن جامه در خواب چیست؟

ارسال شده در مجله خبری دوستان - کد مطلب : 289815

www.dustaan.com تعبیر خواب بافتن / تعبیر دین بافتن ، بافتن جامه در خواب چیست؟

بافتن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب بافتنی : آسایش در خانه
یک طرح فانتزي میبافید : شوهر شما دوست داشتنی و مورد توجه خواهد بود .
یک زن جوان خواب ببیند که می بافد : او فورا ازدواج خواهد کرد .

یک مادرخواب ببیند که می بافد : او فرزندان بسیار مطیعی خواهد داشت .
دشمنان می بافند : درکارها و معاملات با موفقیت روبرو خواهید شد .
دیگران می بافند : دوستان به شما نارو می زنند .

بافتن جامه ها

محمد بن سیرین گوید : بافتن جامه ها درخواب سفر است و بافنده مسافر است . اگر بیند جامه یا چیزي می بافت ، دلیل است که به سفر رود آورده اند که بافتن جامه ها در خواب خصومت است . اگر بیند جامه بافته ببرید ، دلیل که آن کار با خصومت بر طرف شود و بریدن آن هم از سبب خطر است . اگر بیند رسن یا ریسمان را تاب می داد ، دلیل است که به سفر رود .

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند به جاي ابریشم ریسمان یا کتان می بافت ، دلیل که بد بود ، زیرا کمه نشان خیانت است ، خصوصا اگر بیند جامه تمام نگردد .

جابر مغربی گوید : اگر بیند بافندگی هم یکرد ، دلیل است که او را با مردم خصومت همی افتد و حالش نیکو شود ، اما از مردان او سرزنش و ملامت رسد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : بافتن در خواب سفر است و براي زنان تمشیت امور خانوادگی . اگر مردي در خواب ببیند که چیزي می بافد به سفر می رود و طول و اهمیت سفري که انجام می دهد به آن چه می بافد بستگی دارد . اگر زنی در خواب ببیند که چیزي می بافد ، اعم از این که بافتنی کاموا با میل باشد یا به وسیله ماشین و دستگاه ، خواب او می گوید بر امور مربوط به خودش و خانواده استیلاي حاکمانه خواهد یافت و از عهده مدیریت بر خواهد آمد . اگر در خواب زن یا دختر جوانی ببیند که چیزي با میل و کاموا می بافد به زودي رویاروي یک حادثه احساسی و عاطفی قرار می گیرد که در درون او امیدي بزرگ و آزادگی به طول نخ کاموا پدید می آورد . ابن سیرین نوشته بافتن خصومت است بخصوص وقتی بیننده خواب ببیند که پارچه بافته اي را می شکافد یا با قیچی می برد . براي بانوان بافتن نیکو است و نوید این که کاري مفید انجام می دهند . شکافتن جامه بافته شده یا هرچیز دیگري که در خواب احساس می کنید نتیجه کار خودتان است رو به رو قرار گرفتن با مخاطره است و بیننده خواب بهتر است در روزهاي آینده از ریسک کردن بپرهیزد و با هوشیاري و دانائی با مسایل کنار بیاید . بافتن ابریشم نشان خیانت است . چنان چه در خواب ببینید که چیزي از پشم می
بافید میراثی به شما می رسد . روي هم رفته بافتن در خواب براي زنان خوب است و براي مردان جاي بحث و تامل دارد و باید شرایط دیگر خواب را نیز در نظر گرفت .

لیلا برایت میگوید : اگر در خواب خود را مشغول بافندگی دیدید ، به این معنا است که در یک موقعیت خستهکنندهاي قرار میگیرید که میتوانید بر آن تسلط پیدا کنید .

آنلی بیتون میگوید : 1 اگر زنی خواب ببیند بافندگی می کند ، نشانۀآن است که زندگی اي پر از صلح و صفا خواهد داشت و دوستان و فرزندانی وظیفه شناس همواره در کنار او خواهند بود .

2 اگر مردي خواب ببیند در کارخانۀ ریسندگی کار می کند ، نشانۀ آن است که در زندگی پیشرفتی چشم گیر خواهد داشت .
3 اگر دختري خواب بافندگی ببیند ، نشانۀ آن است که از روي شتاب ازدواج خواهد کرد و ازدواج او نتایجی مطلوب به دنبال خواهد داشت .
4 اگر دختري خواب ببیند در کارخانۀ ریسندگی کار می کند ، علامت آن است که نامزد مردي وفادار و شایسته خواهد شد .
5 اگر خواب ببینید که کارخانۀ ریسندگی که در آن کار می کنید ویران می شود ، علامت آن است که در امور عاطفی شکست خواهید خورد .

پربیننده ها

وبگردی

به اشتراگ بگذارید!

گوگل پلاس

برچسب ها

تعبیر خواب ب

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار