تبلیغات


هر روز صدها مطالب خواندنی و سرگرمی و خبری از سراسر اینترنت فقط در بروفان

تعبیر خواب آینده ، آینده نگری و آیینه چیست؟

www.dustaan.com تعبیر خواب آینده ، آینده نگری و آیینه چیست؟

آینده

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : آینده خود را درخواب می بینید : فرصت این را پیدا می کنید که یک کدورت قدیمی را از میان بردارید .
آینده شما خوب نیست : شادي
آینده فرزندانتان : خوشبختی

آینده نگري

آنلی بیتون میگوید : اگر در خواب دیدید که از آینده باخبر هستید ، بیانگر آن است که در شغل و کار کنونی شما تغییر و تحولات وسیعی به وجود  آمده و شما در این راه رنج و درد بسیار زیادي را تحمل خواهید کرد .

آیینه

محمد بن سیرین گوید : آیینه در خواب جاه و ولایت بود . اگر بیند که آیینه به کسی داد ، دلیل کند ه مال و متاع خویش پیش کسی نهد . اگر بیند که در آیینه سیمین نگاه می کرد ، دلیل که ازحرمت و جاه خویش کراهت بیند ، زیرا که معبران آیینه سیمین رامکروه بینند و دانند .

ابراهیم کرمانی گوید : اگر مردمی در آیینه آهنین همی نگرد ، دلیل بود که اگر زن وي حامله بود ، پسر آورد که به همه چیزها مانند پدر بود . اگر زن بیند که در آیینه می نگریست و آبستن بود ، دلیل که دختري آورد که به همه چیزها مانند مادر بود و اگر زن آبستن نباشد ، دلیل  است شوهر او را طلاق دهد و زن دیگر بخواهد و آن زن شوهري دیگر کند . اگر پسر بیند که در آیینه نظر می کرد ، دلیل است او  را برادري آید و اگر دختري نگاه کند ، وي را خواهر آید و اگر پادشاه یا عاملی نکاه کند ، معزول شود و ولایت از دست او برود و کسی دیگر به جاي او نشیند .

جابر مغربی گوید : روي نیکو در خواب ، اگر در آیینه دید ، چون معروف بود پادشاه بود واگر معروف نباشد ، تاویل نیک و بدهر چه دیده باشد به ایینه باز گردد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن آیینه به خواب شش وجه بود .
اول : زن ،
دوم : پسر ،
سوم : جاه و فرمان ،
چهارم : یار و دوست ،
پنجم : شریک ،
ششم : کار روشن .
اگر مردي غریب آیینه در خواب بیند ، دلیل که زن خواهد و بزرگی یابد
اگر دختر بیند دلیل است شوهر خواهد و بر شوهر عزیز و گرامی بود .
اگر بیند که مردي مجهول آیینه بدو داد و در وي نگریست ، دلیل کند که به دیدن دوست غائب ، شادمان شود .
لوك اویتنهاو می گوید :
آئینه : خبرهاي ناخوشایند ، اتفاقات شوم
شکستن آثینه : با امیدهاي خود خداحافظی کنید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است . نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند . اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسري عنایت می فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد . اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختري عنایت می فرماید یا از جانب فرزند به او سود می رسد و محبتی چشمگیر می شود . اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگري دادید نشان آن است که از مال خود بذل می کنید یا موجباتی فراهم می آورید که دیگري به درآمد و پول خوبی می رسد . چنان چه آینه اي که دارید قاب نقره داشته باشد بی حرمت می شوید زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته اند .
عده اي از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می دانند . پنهان کردن آینه عیب پوشی خویش است . امام صادق _ع _ می فرماید اگر دختري در آینه نگاه کند شوهر می کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می شود و چنان چه آن دختر ببیند که مردي بیگانه آینه اي به او می دهد و در چهره او نگاه می کند به دیدن دوستی غایب خشنود می گردد .

آنلی بیتون میگوید : ۱ اگر خواب ببینید در آینه اي به خود می نگرید ، نشانۀ آن است که بیمار خواهید شد و رنج و درد زیادي تحمل خواهید کرد .
۲ دیدن آینۀ شکسته در خواب ، علامت شنیدن خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکان است .
۳ دیدن دیگران در آینه ، نشانۀ آن است که دیگران براي رسیدن به منافع خود با شما رفتاري غیرمنصفانه خواهند داشت .
۴ دیدن حیوانات در آینه ، نشانۀ نومید شدن و زیان مالی است .
۵ اگر دختري ببیند آینه اي را می شکند ، علامت آن است که ازدواجی نامبارك خواهد داشت و همچنین روابط دوستانۀ ناموفق .
۶ اگر دختري در خواب چهرة رنگ پریدة نامزد خود را در آینه ببیند ، علامت آن است که خبر مرگ عزیزي را خواهد شنید . یا
با پیمان شکنی نامزد خود روبرو خواهد شد . اما اگر چهرة نامزد خود را شاداب ببیند ، نشانۀ آن است که عدم تفاهم و بیگانگی
مدتی کوتاه به طول خواهد انجامید .

-۷ اگر زنی یک آینه در خواب ببیند ، نشانۀ آن است که بزودي با صحنه هایی غم انگیز روبرو خواهد شد .

اچ میلر میگوید :  دیدن آیینه در خواب ، به معنی شناخت بیشتر از خودتان است . اگر دیدید که آیینهي روربروي شما بسیار مات و کدر است ، دلیل  آن است که شما خود را آدمی بسیار خوب و با شخصیت فرض میکنید . اگر دیدید که دستور درست کردن آیینه را میدهید ، بدانید که کسی در حال تدارك یک خیانت بزرگ به شما میباشد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب آینده کوچک : خیانت
یک زن خود را در آینه نگاه می کنید : دوستان او را فریب می دهند .
یک مرد خود را در آینه نگاه می کند : باید در کار دقت بیشتري داشته باشد .
یک شخصیت مهم خود را در آینه نگاه می کند : پشتیبانی زیر دستانش را از دست خواهد داد .
یک دختر جوان خود را در آینه نگاه میکند : بهتر است نامزد یا دوستش را تغییر دهد .
یک زن شوهر دار خود را در آینه نگاه می کند : او به شوهرش وفادار نخواهد بود .
یک عاشق خود را در آینه نگاه می کند : کسی را که دوست دارد به او وفادار نیست .
آینه می شکند : اتفاق غیر منتظره اي باعث پریشانی شما خواهد شد .

پربیننده ها

وبگردی

به اشتراگ بگذارید!

گوگل پلاس

برچسب ها

تعبیر خواب آ

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار