تبلیغات


هر روز صدها مطالب خواندنی و سرگرمی و خبری از سراسر اینترنت فقط در بروفان

تعبیر خواب آینده ، آینده نگری و آیینه چیست؟

www.dustaan.com تعبیر خواب آینده ، آینده نگری و آیینه چیست؟

آینده

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : آینده خود را درخواب می بینید : فرصت این را پیدا می کنید که یک کدورت قدیمی را از میان بردارید .
آینده شما خوب نیست : شادي
آینده فرزندانتان : خوشبختی

آینده نگري

آنلی بیتون میگوید : اگر در خواب دیدید که از آینده باخبر هستید ، بیانگر آن است که در شغل و کار کنونی شما تغییر و تحولات وسیعی به وجود  آمده و شما در این راه رنج و درد بسیار زیادي را تحمل خواهید کرد .

آیینه

محمد بن سیرین گوید : آیینه در خواب جاه و ولایت بود . اگر بیند که آیینه به کسی داد ، دلیل کند ه مال و متاع خویش پیش کسی نهد . اگر بیند که در آیینه سیمین نگاه می کرد ، دلیل که ازحرمت و جاه خویش کراهت بیند ، زیرا که معبران آیینه سیمین رامکروه بینند و دانند .

ابراهیم کرمانی گوید : اگر مردمی در آیینه آهنین همی نگرد ، دلیل بود که اگر زن وي حامله بود ، پسر آورد که به همه چیزها مانند پدر بود . اگر زن بیند که در آیینه می نگریست و آبستن بود ، دلیل که دختري آورد که به همه چیزها مانند مادر بود و اگر زن آبستن نباشد ، دلیل  است شوهر او را طلاق دهد و زن دیگر بخواهد و آن زن شوهري دیگر کند . اگر پسر بیند که در آیینه نظر می کرد ، دلیل است او  را برادري آید و اگر دختري نگاه کند ، وي را خواهر آید و اگر پادشاه یا عاملی نکاه کند ، معزول شود و ولایت از دست او برود و کسی دیگر به جاي او نشیند .

جابر مغربی گوید : روي نیکو در خواب ، اگر در آیینه دید ، چون معروف بود پادشاه بود واگر معروف نباشد ، تاویل نیک و بدهر چه دیده باشد به ایینه باز گردد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن آیینه به خواب شش وجه بود .
اول : زن ،
دوم : پسر ،
سوم : جاه و فرمان ،
چهارم : یار و دوست ،
پنجم : شریک ،
ششم : کار روشن .
اگر مردي غریب آیینه در خواب بیند ، دلیل که زن خواهد و بزرگی یابد
اگر دختر بیند دلیل است شوهر خواهد و بر شوهر عزیز و گرامی بود .
اگر بیند که مردي مجهول آیینه بدو داد و در وي نگریست ، دلیل کند که به دیدن دوست غائب ، شادمان شود .
لوك اویتنهاو می گوید :
آئینه : خبرهاي ناخوشایند ، اتفاقات شوم
شکستن آثینه : با امیدهاي خود خداحافظی کنید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است . نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند . اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسري عنایت می فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد . اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختري عنایت می فرماید یا از جانب فرزند به او سود می رسد و محبتی چشمگیر می شود . اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگري دادید نشان آن است که از مال خود بذل می کنید یا موجباتی فراهم می آورید که دیگري به درآمد و پول خوبی می رسد . چنان چه آینه اي که دارید قاب نقره داشته باشد بی حرمت می شوید زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته اند .
عده اي از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می دانند . پنهان کردن آینه عیب پوشی خویش است . امام صادق _ع _ می فرماید اگر دختري در آینه نگاه کند شوهر می کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می شود و چنان چه آن دختر ببیند که مردي بیگانه آینه اي به او می دهد و در چهره او نگاه می کند به دیدن دوستی غایب خشنود می گردد .

آنلی بیتون میگوید : ۱ اگر خواب ببینید در آینه اي به خود می نگرید ، نشانۀ آن است که بیمار خواهید شد و رنج و درد زیادي تحمل خواهید کرد .
۲ دیدن آینۀ شکسته در خواب ، علامت شنیدن خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکان است .
۳ دیدن دیگران در آینه ، نشانۀ آن است که دیگران براي رسیدن به منافع خود با شما رفتاري غیرمنصفانه خواهند داشت .
۴ دیدن حیوانات در آینه ، نشانۀ نومید شدن و زیان مالی است .
۵ اگر دختري ببیند آینه اي را می شکند ، علامت آن است که ازدواجی نامبارك خواهد داشت و همچنین روابط دوستانۀ ناموفق .
۶ اگر دختري در خواب چهرة رنگ پریدة نامزد خود را در آینه ببیند ، علامت آن است که خبر مرگ عزیزي را خواهد شنید . یا
با پیمان شکنی نامزد خود روبرو خواهد شد . اما اگر چهرة نامزد خود را شاداب ببیند ، نشانۀ آن است که عدم تفاهم و بیگانگی
مدتی کوتاه به طول خواهد انجامید .

-۷ اگر زنی یک آینه در خواب ببیند ، نشانۀ آن است که بزودي با صحنه هایی غم انگیز روبرو خواهد شد .

اچ میلر میگوید :  دیدن آیینه در خواب ، به معنی شناخت بیشتر از خودتان است . اگر دیدید که آیینهي روربروي شما بسیار مات و کدر است ، دلیل  آن است که شما خود را آدمی بسیار خوب و با شخصیت فرض میکنید . اگر دیدید که دستور درست کردن آیینه را میدهید ، بدانید که کسی در حال تدارك یک خیانت بزرگ به شما میباشد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب آینده کوچک : خیانت
یک زن خود را در آینه نگاه می کنید : دوستان او را فریب می دهند .
یک مرد خود را در آینه نگاه می کند : باید در کار دقت بیشتري داشته باشد .
یک شخصیت مهم خود را در آینه نگاه می کند : پشتیبانی زیر دستانش را از دست خواهد داد .
یک دختر جوان خود را در آینه نگاه میکند : بهتر است نامزد یا دوستش را تغییر دهد .
یک زن شوهر دار خود را در آینه نگاه می کند : او به شوهرش وفادار نخواهد بود .
یک عاشق خود را در آینه نگاه می کند : کسی را که دوست دارد به او وفادار نیست .
آینه می شکند : اتفاق غیر منتظره اي باعث پریشانی شما خواهد شد .

پربیننده ها

وبگردی

به اشتراگ بگذارید!

گوگل پلاس

برچسب ها

تعبیر خواب آ

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار

 • عادت های بدی که باید از برنامه روزانه حذف شوند

  وقتی سخن از بهره‌وری پیش می‌آید، چیزهای به ظاهر جزئی، می‌توانند تفاوت زیادی ایجاد کنند. با دقت بیشتر، متوجه می‌شویم که عادت‌هایی که ظاهرا بی‌اهمیت...

 • راهکارهایی برای افزایش کارایی

  اکثر ما هفته‌ای ۴۰، ۵۰ یا حتی ۶۰ ساعت سر کار هستیم، اما اگر بخواهند ساعت کار مفید و مؤثرمان را حساب کنند معلوم نیست چند ساعتش را باید به خاطر...

 • علایم ،علل و درمان آرتروز گردن

  ستون فقرات هم با افزایش سن دچار کهولت می شود گردن درد یکی از دردهای متداول مردم شده است. عوامل زیادی باعث درد گردن میشوند از جمله...

 • آشنایی با برنامه روزانه انسانهای موفق

  با اندکی دقت در برنامه روزانه انسانهای موفق متوجه خواهید شد سبک زندگی این افراد به طریقی است که علی‌رغم مشغله‌های فراوان موجب تقویت بهره‌وری‌...

 • چطور می‌توانید یک برنامه ریزی روزانه‌ کارآمد داشته باشید؟

  با برنامه ریزی، مدیریت و کنترل کارها آسان‌تر می‌شود، می‌توانید میان اهداف کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تعادل برقرار و کارها را بر اساس اهمیتی که برای‌تان...

 • روش های خانگی درمان معده درد

  معده درد آنقدر متداول است که همه زمانی آن را تجربه کرده‌اند و دلایل فراوانی می‌تواند داشته باشد. بیشتر این دلایل جدی نیستند و علائم آن فورا برطرف...

 • راهکارهایی برای کاهش خطر سکته قلبی و مغزی

  دانستن این که چه کسی به بیماری قلبی یا سکته مغزی دجار می شود غیر ممکن است. ما می دانیم که عده ای از ما با خطر بیش تری در مقایسه با دیگران رو به رو...

 • زنجبیل چه خواصی دارد؟

  کمک به کاهش وزن و داشتن پوستی زیبا تنها خواص زنجبیل نیستند، با ما همراه باشید تا با خواص‌ زنجبیل، این گیاه حیرت‌انگیز، آشنا شوید و بهترین نتایج را...

 • خواص سرکه سیب

  “ سرکه سیب” یک ماده عجیب و شگفت انگیز است که علاوه بر درمان بیماری ها و زیبایی پوست و مو ، یک تمیز کننده قوی و همچنین مفید برای حیوانات نیز می...

 • آشنایی با خواص پاپریکا

  پاپریکا سه برابر نیاز روزانه بدن حاوی ویتامین C می باشند ادویه پاپریکا که یک ادویه مجارستانی است به عنوان طعم دهنده در غذاها...

 • درمان‌های خانگی برای جلوگیری از ریزش مو

  هم زنان و هم مردان، ریزش مو را تجربه می‌کنند. با اینکه ژن‌ها در این مورد، نقش حیاتی دارند، اما دلایل دیگری نیز برای ریزش مو وجود دارند، از جمله،...

 • روش‌های طبیعی درمان شوره سر

  شوره سر اختلالی است که اگر درمان نشود ریزش شدید مو و ایجاد ظاهری بد را به دنبال خواهد داشتدانه های سفید شوره موی سر زمانی که بر روی لباس ظاهر می...

 • خواص عسل چیست؟

  عسل ماده‌ی غذایی فوق‌العاده‌ با روند ساخت و تولید بسیار جالب است. این ماده ترکیبی از قند، آنزیم‌ها، مواد معدنی، ویتامین‌ها و آمینو اسیدهاست. عسل...

 • هندوانه چه خواصی دارد؟

  دانشمندان متوجه شده‌اند که هندوانه دارای مقدار زیادی لیکوپن است (حدود ۱۵ تا ۲۰ میلی‌گرم در هر دو قاچ کوچک) که یعنی نسبت به سایر صیفی‌جات یا...

 • علائم و راهکارهای مناسب مقابله با کمبود آب بدن

  همه‌ی ما در اواسط تابستان بیشتر احساس تشنگی و کم‌آبی می‌کنیم؛ فصلی با روزهای طولانی، گرم، رطوبت بالا و دمایی که گاهی بسیار بالا می‌رود. در حالی که...

 • علت گودی کمر و راه های درمان آن چیست؟

  ستون فقرات هرشخصی در ناحیه گردن، بخش بالایی کمر و پایین کمر اندکی انحراف دارد. این انحراف‌ها به ستون فقرات حالت S مانند می‌دهند و به‌نام لوردوتیک...

 • درمان خانگی برای دفع سنگ کلیه

  کلیه ها نقش بسیار مهمی در سیستم ادراری انسان بازی می‌کنند و به جداسازی و پاکسازی آلودگی‌های خون و دفع مواد زائد از طریق ادرار کمک می‌کند. با این...

 • خوراکی‌هایی که باعث تشدید و تحریک میگرن می شوند

  پانزده درصد از بزرگسالان سراسر دنیا، با میگرن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. میگرن ممکن است سردردی عادی یا یک سردرد شدید همراه با علائم دیگر باشد و...

 • روش های درمان سردرد با ماساژ

  بیشتر سردردها به سه دستهٔ کلی تقسیم می‌شوند؛ سردرد های تنشی، سردردهای میگرنی و سردرد های خوشه ای. سردردهای تنشی از مشکلات ماهیچه‌ای و حالت...

 • اثرات مصرف شکر بر عملکرد روانی

  وقتی غذای مناسب می‌خوریم، احساس بهتری داریم. آیا می‌دانستید با خوردن غذای مناسب، فکر و عملکردمان هم بهتر می‌شود؟ یکی از دوستان من، اغلب تسلیمِ...

 • نشانه های دیابت نوع ۲

  دیابت معمولا در افراد بالای ۴۰ سال یا دارای سوابق وراثتی بروز می‌کند و فاکتورهای مختلفی مثل اضافه‌وزن، کم‌تحرکی، چربی یا فشار خون بالا در ابتلا به...

 • علل گرفتگی شبانه پا

  علت گرفتگی شبانه پا به‌طور دقیق، نامشخص است، گرفتگی شبانه عضلات، انقباض موقتی و ناگهانی عضلات در طول شب یا زمان استراحت است. به‌جز ساق پا،...

 • دلایل شایع سردرد شدید و حالت تهوع

  دلایل مختلفی برای بروز سردرد همراه با تهوع وجود دارد. برخی از این دلایل به شرح زیر هستند: آنفولانزا؛ سرماخوردگی؛ دی‌هیدراته‌شدن بدن (کم آب...