تبلیغات


هر روز صدها مطالب خواندنی و سرگرمی و خبری از سراسر اینترنت فقط در بروفان

تعبیر دیدن آبپاش ، آبشار و آب تنی در خواب چیست؟

www.dustaan.com تعبیر دیدن آبپاش ، آبشار و آب تنی در خواب چیست؟

آبپاش

لیلا برایت میگوید : دیدن آبپاش به معنی این است که صاحب یک باغ در جایی خوش آب و هوا خواهید شد .

آبتنی

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن خود در آب روشن تندرستی بود، دیدن خود در آب تیره صدقه دهد.

اچ میلر میگوید : اگر ببینید که در هوایی آزاد آب تنی میکنید ، به معنی این است که موفقیت بسیاري در پیش روي شما است .

اگر ببینید که در یک آبشار آب تنی میکنید نشانگر این است که نقشههاي شما با شکست روبهرو میشود .

اگر ببینید که با لباس آب تنی میکنید ، بدانید که با کسی مشاجره خواهید کرد .

آنلی بیتون میگوید : اگر خواب ببینید در آبی زلال آب تنی می کنید علامت آن است که شادیهاي بسیار ولی زودگذر وارد زندگی شما خواهد شد .

اگر خواب ببینید در آبی گل آلود شنا می کنید ، علامت آن است که باید به انتظارتجربه اندوهباري بنشینید .

اگر خواب ببینید کودکان در آب زلالی آب تنی می کنند ، علامت آن است که افرادي مقتدر از شما حمایت خواهند کرد .

اگر زنی خواب ببیند در آبی پاکیزه ولی کف آلود شنا می کند ، علامت آن است که به زودي بزرگترین آرزوي قلبی خود را به دست می آورد .

آبدستان

آفتابه اي که بوسیله آن دست و صورت خویش را می شویند.
محمد بن سیرین گوید : آبدستان در خواب خزینه دار و صاحب تدبیر بود که دخل و خرج در دست ا و بود ، اگر بیند که پادشاهی آبدستان به وي داد دلیل کند که خزینه دار و مدیر پادشاه بود و اگر او ره کسی دهد هم ، بر این قیاس بود .

ابراهیم کرمانی گوید : آبدستان درخواب ، خادم بود . و اگر بیند که آبدستان او بشکست یا ضایع شد ، دلیل کند که زن از وي جدا گردد یا بمیرد . و اگر
بیند که از آبدستان آب همی خورد ، دلیل کند که وي فرزندي حاصل شود خاصه ، که آب را صافی بیند و خوش طعم .

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن آبدستان در خواب بر پنج وجه بود :
اول : خادم ،
دوم : خزینه ،
سوم : مدیر کار ،
چهارم : فرزند ،
پنجم : روزي اندك از جایی که امید ندارد .

آبشار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : آبشار در خواب سیلی است از حوادث غیر مترقبه که قدرتی عظیم پشت آ ن است . حوادثی که واقع می شوند و بیننده خواب نمی تواند جلوي وقوع آن را بگیرد . هر قدر عظمت و ارتفاع آبشار بیشتر باشد عظمت آن حادثه بیشتر است و نزدیکی و دوري ما نیز در خواب نسبت به جا یی که آبشار فرو می ریزد دوري و نزدیکی ما را به حادثه اي که خواب پیش بینی می کند نشان می دهد . اگر زیر آبشار ایستاده باشید حادثه با شما ار تباط مستقیم دارد ولی اگر از دور شاهد و ناظر فرو ریختن آن باشید حادثه به شما مربو ط نمی شود و احتمالا ناظر آن خواهید بود . اگر آبشاري که در خواب می بینیم آبی روشن و صاف و زلال داشته باشد حادثه اي که  واقع می شود خیر و برکت همراه می آورد . آب متعفن بیماري است . اگر از ایستادن زیر سقوط آب آبشار خوشتان می آید و از آن لذت می برید در مسیر حادثه اي مطلوب قرار می گیرید و سودي عایدتان می شود که این سود از شما نیز می گذرد و دیگران را متمتع می سازد ولی اگر فشار آب را با ناراحتی احساس کردید و در عالم خواب می خواستید از زیر جریان آب خود را نجات دهید و کنار بروید نشان آن است که گرفتار رنج و غم می شوید .

لوك اویتنهاو می گوید : آبشار امیدهاي بر باد رفته.

آنلی بیتون میگوید : دیدن آبشار در خواب ، علامت آن است که با خشونت ثروتی گرد خواهید آورد . ثروتی که براي تأمین زندگی آیندة شما نقش
بسیار مهمی ایفا خواهد کرد .

لیلا برایت میگوید : دیدن آبشار به این معنا است که یکی از اعضاي خانوادهي شما دچار مشکل سختی خواهد شد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب آبشار : به محلی دعوت میشوید که در آنجا خوش گذارنی میشود .

یک آبشار از آب تمیز و صاف : خوشبختی

به همراه دیگران به یک آبشار نگاه میکنید : مراقب شما هستند و پشت سر شما بسیار بد گویی میکنند .

از یک آبشار آب برمیدارید : بر مشکلات شما اضافه میشود .

پربیننده ها

وبگردی

به اشتراگ بگذارید!

گوگل پلاس

برچسب ها

تعبیر خواب آ

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار