تبلیغات


هر روز صدها مطالب خواندنی و سرگرمی و خبری از سراسر اینترنت فقط در بروفان

تعبیر خواب امامت کردن تعبیر دیدن امامت کردن در خواب

تعبیر خواب امامت کردن تعبیر دیدن امامت کردن در خواب

تعبیر خواب امامت

تعبیر خواب امامت

تعبیر خواب امامت کردن شامل دیدگاه معبران بزرگ خواب در اسلام و دنیا در مورد دیدن امامت کردن در خواب .

دیدن امامت کردن در خواب یکی از خواب هایی است که شاید عده ای آن را تجربه کرده اند که ما در این مطلب قصد داریم تا تعبیر خواب امامت کردن را برای شما عزیزان قرار دهیم .

تعبیر خواب امامت کردن شامل مطلبی حاوی نظر معبران بزرگ خواب اسلام و دنیا در مورد دیدن امامت کردن در خواب می باشد که میتوانید در زیر بخوانید.

” تعبیر خواب امامت کردن از دیدگاه محمد ابن سیرین بصری”

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﻣﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ, ﻭﻟﻴﻜﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﭼﻴﺰﻱ ﺧﻮﺍﻧﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﻤﻴﺮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﻗﻮﻡ ﺑﺮ ﻭﻱ ﻧﻤﺎﺯ ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺎﻣﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺷﺮﻑ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺮ ﻗﺪﺭ ﻭ ﺷﺮﻑ ﺍﻣﺎﻡ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﻭﻻﻳﺘﻲ ﻫﻤﻲ ﺩﺍﺩ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﻓﺖ ﻳﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭼﻴﺰﻱ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﻃﻌﺎﻡ ﺧﻮﺭﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻗﺪﺭ ﺁﻥ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺑﺪﻭ ﺭﺳﺪ.

” تعبیر خواب امامت کردن از دیدگاه جابر مغربی”

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﺩ ﺑﻮﺩ. ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻭﻻﻳﺖ ﺑﺎ ﻭﻱ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻮﺩ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺩﻫﻲ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻱ.

” تعبیر خواب امامت کردن از دیدگاه اسماعیل اشعث”

ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺭ ﺯﻳﺎﺩﺕ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﻭﻻﻳﺖ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺍﻭ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺍﻭ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﺭﻣﺎﻝ ﻭ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻭ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺷﻮﺩ.

تعبیر خواب امامت کردن

امامت کردن

” تعبیر خواب امامت کردن از دیدگاه امام صادق”

ﺍﻣﺎﻣﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﺷﺶ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻭﻝ: ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﻲ,

ﺩﻭﻡ: ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﺪﻝ ﻭ ﺍﻧﺼﺎﻑ,

ﺳﻮﻡ: ﻋﻠﻢ,

ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺧﻴﺮ,

ﭘﻨﺠﻢ: ﻣﻨﻔﻌﺖ,

ﺷﺸﻢ: ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻦ.

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﻣﺎﻣﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺿﻌﻴﻔﺎﻥ ﻭﺍﻟﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﻣﺎﻣﻲ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﺮ ﻗﻮﻣﻲ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﻛﺮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺍﻫﻞ ﺁﻥ ﺯﻣﻴﻦ.

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻩ ﻧﻤﺎﺯ ﻛﺮﺩ ﺍﺯ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﻲ ﺭﺳﺪ.

” تعبیر خواب امامت کردن از دیدگاه یوسف نبی”

ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻴﺮﻭﺻﻼﺡ ﺑﻮﺩ

ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺮﺳﺮﻗﻮﻣﯽ ﻣﻬﺘﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﻭﺩﻳﺎﻧﺖ ﺍﻭ ﺯﻳﺎﺩ ﺷﻮﺩ

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﻗﻮﻣﻲ ﺍﻣﺎﻣﻲ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﻧﺒﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﻮﻡ ﻣﻬﺘﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻭ ﺷﻮﻧﺪ, ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺎﻣﻮﻡ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻭﻱ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﻣﺎﻣﻲ ﻛﻦ ﻭ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺍﻣﺎﻣﻲ ﻛﻦ ﻭ ﺍﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﻛﺮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻳﺎﺭ ﻣﻴﺮ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻋﺪﻝ ﻭ ﺭﺍﺳﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ, ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺭﺍﺳﺘﻲ ﻗﺒﻠﻪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻪ ﺭﻛﻮﻉ ﻭ ﺳﺠﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺯ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﻛﺮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺟﻮﺭ ﻭ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار

 • تنگ گنجه‌ای، چشم انداز بینظیری از شاهکار طبیعت

  تنگه گنجه ای یاسوج تنگ گنجه‌ای در دره‌ای زیبا و سرسبز نقاشی بینظیری از شاهکار طبیعت و آواز پرندگان و صدای باد و شرشر صدای رودخانه و هوای...

 • دانلود مقاله، تحقیق، گزارش کارآموزی و پروژه دانشجویی

    سیستم همکاری در فروش داتیس فایل به شما این امکان را می دهد تا فایل های مجاز خود که همان محصولات دیجیتالی شما هستند را به آسان ترین روش ممکن...

 • بادمجان چه فوایدی دارد؟

  بادمجان در رنگ‌ها و اندازه‌های مختلفی وجود دارد. رنگ بادمجان اغلب بنفش است اما می‌تواند قرمز، سبز و حتی سیاه باشد. علاوه بر بافت منحصربه‌فرد و...

 • ماهی چه فوایدی برای سلامتی دارد؟

  ماهی دارای ارزش تغذیه ای بسیار بالایی است و اکثر مواد مغذی مفید و ضروری برای انسان را به تنهایی داراست. ولی ویژگی مخصوص ماهی که آن را بین سایر...

 • آشنایی با خواص سنبل الطیب برای سلامتی

  سنبل الطیب در بسیاری از چای‌های مخلوط خواب‌آور وجود دارد. کمک به داشتن خواب آرام، تنها یکی از خواص سنبل الطیب است. زیرا این گیاه علاوه‌براین،...

 • خدمات سئو چیست ؟

  اجرای قوانین و دستورالعملهایی که برای بهینه سازی و ارتقاء جایگاه سایت در موتورهای جستجوگر انجام می شود را خدمات سئو می توان نامید . در واقع خدمات...

 • سیستم همکاری در فروش داتیس فایل

    سیستم همکاری در فروش داتیس فایل به شما این امکان را می دهد تا فایل های مجاز خود که همان محصولات دیجیتالی شما هستند را به آسان ترین روش ممکن...

 • آشنایی با خواص آویشن

  آویشن نه تنها یکی از ادویه‌های محبوب در آشپزی امروزی است، استفاده از آن به عنوان دارویی شفابخش و ضامن سلامت، تاریخچه‌ای بسیار طولانی دارد. در...

 • مهمترین فواید دارچین

  دارچین نوعی ادویه‌‌ی مقوی است که به‌خاطر تأثیراتش در سلامت بدن از دیرباز جایگاه ویژه‌ای در طب سنتی داشته است. امروزه نیز با کشف خواص درمانی...

 • ده میوه مفید برای کنترل سطح قند خون افراد دیابتی

  دیابت باعث افزایش سطح قند خون (گلوکز) می‌شود که این اتفاق به‌خاطر اختلال در تولید یا عملکرد انسولین در بدن است. دیابت به دو دسته تقسیم‌بندی...

 • کفیر چه فوایدی دارد؟

  برای تهیه‌ی کفیر از ترکیب باکتری‌ها و مخمرهایی استفاده می‌شود که در اثر تماس با شیر، نوعی نوشیدنی تخمیری می‌سازند. این نوشیدنی را حتی افرادی که از...

 • طرز تهیه میگو پلو

  با مجله اینترنتی گلثمین در یک مطلب تازه از آموزش آشپزی همراه باشید :   طرز تهیه میگو پلو طرز تهیه میگو پلو : ابتدا همه...

 • معماهای جالب برای تست چابکی مغز شما

   معماها فقط برای سرگرم کردن نیستند، اما آنها همچنین یک راه عالی برای گرم کردن و تست چابکی مغز شما هستند.  در این مطلب ، تعدادی معما را برای شما...

 • افزایش میل جنسی با دمنوش های گیاهی

  چای های گیاهی خاصی برای افزایش میل جنسی وجود دارند چای های گیاهی خاصی برای افزایش میل جنسی به بازار عرضه می شوند که به طور معمول...

 • دمنوش های گیاهی فوق العاده برای تقویت حافظه

    مصرف دمنوش زعفران نقش موثری در تقویت حافظه دارد بهترین دمنوش‌ها برای دوپینگ مغز بسیاری از ما بر این باوریم که نمی‌توان تغییری در...

 • دمنوش آویشن؛ عصاره شجاعت

  آویشنی که ما از آن استفاده می کنیم در علم گیاه شناسی با عنوان «آویشن باغی» شناخته می شود. این گیاه پیشینه ای کهن دارد و از گذشته های بسیار دور...

 • اطلاعات قبل از خرید توپ والیبال

  خرید توپ والیبال توپ والیبال توپی است که در بازی های والیبال داخل سالن و والیبال ساحلی و انواع دیگر والیبال استفاده میشود . توپ های...

 • بعد از دیدن چه علائمی باید به توانایی ذهنی کودک شک کرد؟

  علائمی که می‌تواند نشانه‌ی کند ذهنی کودک باشد علائم کم توانی ذهنی کودک – کارکرد ذهنی پایین تر از حد میانگین جامعه هوش یا...

 • تجربه یک خرید خوب با فروشگاه اینترنتی اینجا سالم

  این روزها زمزمه هایی از محصولات ارگانیک و سالم از فروشگاه اینترنتی اینجا سالم در میان مردم به گوش می رسد. محصولاتی که بدون دخالت کودهای...

 • فواید سویا برای سلامتی چیست؟

  سویا یا لوبیای سویا (گلیسین ماکس)، نوعی از حبوبات و بومی آسیای شرقی می‌باشد. این گیاه، جزء مهمی از رژیم‌های غذایی آسیایی را تشکیل می‌دهد و هزاران...

 • خواص گردو برای سلامتی چیست؟

  چربی، بیشترین قسمت تشکیل‌دهنده‌ی گردو است که ۶۵٪ آن را شامل می‌شود. گردو محتوی مقدار کمی پروتئین (۱۵٪) و مقدار اندکی کربوهیدراتاست. بیشتر...

 • فواید بسیار مهم انبه برای سلامتی

  انبه نوعی میوه‌ی گرمسیری بیضی‌شکل، آبدار و گوشتی با بافتی نرم و لطیف است. این میوه‌ی هسته‌دار از دو بخش عمده تشکیل شده است: قسمت گوشتی بیرونی و...

 • فواید زیره برای سلامتی

  دانه‌های زیره (کاروم کاروی)، ماده‌‌ای طبیعی هستند که مدت‌هاست در آشپزی و طب آیورودا از آنها استفاده می‌شود. دانه‌های زیره را معمولا به‌عنوان غذا...

داغ ترین اخبار