تبلیغات


هر روز صدها مطالب خواندنی و سرگرمی و خبری از سراسر اینترنت فقط در بروفان

تعبیر خواب آهو تعبیر دیدن آهو در خواب

تعبیر خواب آهو تعبیر دیدن آهو در خواب ، تعبیر خواب آهو از زبان معبران بزرگ خواب اسلام و دنیا و تحلیل دیدن آهو در خواب .

آهو از حیواناتی است که شاید آن را بیشتر در حال فرار از حیوانات وحشی در مستندها دیده ایم .

دیدن آهو در خواب یکی از خواب هایی است که شاید عده ای آن را تجربه کرده اند که ما در این مطلب قصد داریم تا تعبیر خواب آهو را برای شما عزیزان قرار دهیم .

تعبیر خواب آهو شامل مطلبی حاوی نظر معبران بزرگ خواب اسلام و دنیا در مورد دیدن آهو در خواب می باشد که میتوانید در زیر بخوانید .

تعبیر خواب آهو

تعبیر خواب آهو از زبان ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ

ﺩﻳﺪﻥ ﺁﻫﻮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻭﺟﻪ ﺑﻮﺩ.

ﺍﻭﻝ: ﺯﻥ,

ﺩﻭﻡ: ﻛﻨﻴﺰﻙ,

ﺳﻮﻡ: ﻓﺮﺯﻧﺪ,

ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ.

تعبیر خواب آهو از زبان ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ

ﺩﻳﺪﻥ ﺁﻫﻮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﻴﺮﻭﺯﯼ ﺑﺮ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻳﺪﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺯﻥ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻴﺰ, ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﻫﻮﻳﯽ ﺭﺍ ﺷﮑﺎﺭ ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻫﺪﻳﻪ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺨﺮﺩ, ﺑﻪ ﺍﻭ ﺭﺯﻕ ﻭ ﺭﻭﺯﯼ ﻋﻄﺎ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﺠﺮﺩ ﺑﻮﺩ, ﺯﻥ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﻴﻨﺪ,ﺁﻫﻮﻳﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺩ, ﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻭ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺁﻫﻮﻳﯽ ﺭﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪ, ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ. ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻫﻮﻳﯽ, ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺍﻭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ, ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﻣﺮ ﺍﻭ, ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ ﻣﻴﮑﻨﺪ.

تعبیر خواب آهو از زبان ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﻫﻮ ﺭﺍﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻛﻨﻴﺰﻙ ﺧﻮﺏ ﺭﻭﻱ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻠﻮﻱ ﺁﻫﻮ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﻳﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺩﻭﺷﻴﺰﮔﻲ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﻴﺮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻩ ﺁﻫﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻗﻔﺎ ﮔﻠﻮ ﺑﺒﺮﻳﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﻴﺰﻛﻲ ﺑﻪ ﺧﻼﻑ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﻛﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺁﻫﻮ ﺭﺍ ﺑﻜﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺯﻧﻲ ﻏﺮﻳﺐ ﺯﻧﺎ ﻛﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺁﻫﻮ ﻫﻤﻲ ﺧﻮﺭﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻧﻲ ﺧﻮﺑﺮﻭﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺁﻫﻮ ﻳﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻳﺎ ﭘﻴﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻋﺎﻳﺪ ﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻬﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻣﺎﻝ ﺭﺳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﻫﻮ ﺭﺍ ﺑﻜﺸﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺯﻥ ﺍﻧﺪﻭﻫﮕﻴﻦ ﺷﻮﺩ.

تعبیر خواب آهو از زبان ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻲ ﺁﻥ ﻛﻪ ﮔﺮﺩ ﺁﻫﻮ ﺭﻭﺩ, ﺁﻫﻮ ﺑﻴﻔﻜﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﻴﺰﻛﻲ ﻳﺎ ﺯﻧﻲ ﺭﺍ ﺩﻭﺷﻴﺰﮔﻲ ﺑﺒﺮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﻫﻮ ﻭﻗﺖ ﺷﻜﺎﺭ ﺑﻴﻔﻜﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻩ ﺁﻫﻮ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﺑﻤﺮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺯﻥ, ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺑﻪ ﺍ ﻭ ﺭﺳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﻫﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﺗﻴﺰ ﺯﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﺎﺳﺰﺍ ﮔﻮﻳﺪ ﺯﻧﻲ ﺭﺍ.

تعبیر خواب آهو از زبان ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻐﺮﺑﯽ

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﭽﻪ ﺁﻫﻮ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﺑﺪﻭ ﺩﺍﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻤﻪ ﻭﻱ ﺯﺍ ﺍﺯ ﻛﻤﻨﻴﺰﻛﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻳﺪ.

تعبیر خواب آهو از زبان ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ

1 ﺩﻳﺪﻥ ﺁﻫﻮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﻮﺑﻲ ﺩﺍﺭﺩ , ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺩﻭﺳﺘﻴﻬﺎﻱ ﭘﺎﻙ ﻭ ﻋﻤﻴﻖ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﺍﺳﺖ.

2 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺁﻫﻮ ﺷﻜﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺷﻤﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺧﻮﺭﺩ.

3- ﺍﮔﺮ ﺁﻫﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﻳﺪﻳﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ, ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺩ. ﺍﮔﺮ ﺁﻫﻮﻯ ﺭﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻳﺪ, ﺑﺎ ﺑﭽﻪ‏ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺑﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار

 • خشم چه تاثیری بر روی سلامتی دارد؟

  پژوهشی که به تازگی در دانشگاه آیوا انجام شده به ما می‌گوید که عواطف منفی مانند خشم چطور می‌توانند خطر مرگ زودهنگام را بالا ببرند. در این پژوهش به...

 • کنترل عصبانیت هنگام رانندگی

  افسران پلیس، روان‌پزشکان، کارشناسان بیمه و حتی رانندگان کارکشته بارها و بارها به این نکته اشاره کرده‌اند که وقتی عصبانی هستید هرگز پشت فرمان قرار...

 • تأثیر گرما بر خلق و خو چگونه است؟

  خیلی‌ها معتقدند وقتی که هوا گرم می‌شود، اعصاب‌شان به‌هم می‌ریزد و زودتر از کوره درمی‌روند. اما تأثیر گرما بر خلق و خو چگونه است؟ آیا واقعا گرمای...

 • نکته‌هایی برای تشخیص سردرد و میگرن از یکدیگر

  سردرد دردی آزاردهنده در ناحیه‌ی سر است که به آن فشار وارد می‌کند. این درد ممکن است خفیف یا شدید باشد و معمولا در هر دو سمت سر احساس می‌شود....

 • خواص تخم شربتی برای سلامتی

  تخم شربتی، نام دانه ریحان و گیاهی یک‌ساله است. این گیاه ریحان، بومی هندوستان است. به آن ریحان شیرین نیز می‌گویند اما با ریحان مقدس یا تولسی متفاوت...

 • همه چیز درباره دندان عقل

  ابنای اولیهٔ بشر که بر روی این کرهٔ خاکی زندگی می‌کردند، از لحاظ خوراک مصرفی بسیار متفاوت از انسان امروزی بودند. خوراک اصلی آن‌ها شامل گوشت خام،...

 • زنیان چه خواصی دارد؟

  گیاه زنیان هم مانند رازیانه، بادیان رومی، شِوید و زیرهبه یک خانواده تعلق دارد. شکل: بیضی و مضرس (دندانه‌دار)؛ اندازه: بسیار کوچک؛ رنگ: بین...

 • چه کارهایی باعث کاهش استرس می شود؟

  دنیای مدرن شاید از بسیاری لحاظ آسان‌تر شده باشد اما آنچه را پرورش‌مان می‌داد از دست داده‌ایم با آنچه مغز و بدنمان نیاز داشت قطع‌ رابطه کرده‌ایم و...

 • علائم سردردهای هورمونی و روش های درمان آن

  سردردها به‌ویژه انواعی از آن مانند میگرن با استروژن هورمون زنانه ارتباط دارند. استروژن موادی شیمیایی در مغز را کنترل می‌کند که روی حس درد...

 • اعتیاد به اینترنت چه نشانه هایی دارد؟

  اعتیاد به اینترنت، اعتیادی رفتاری است که در آن، فرد به استفاده از اینترنت یا سایر دستگاه‌های آنلاین وابسته می‌شود تا از این طریق با استرس‌های...

 • خواص بادیان چیست؟

  این گیاه‌ گل‌دهنده، با نام علمی «Pimpinella anisum» مشهور است. میوه‌ی این گیاه را دانه‌ی بادیان می‌نامند؛ چون ظاهری شبیه به دانه‌های ریز دارد و...

 • دانه چیا چه خواصی دارد؟

  چیا از خانوادهٔ نعناعیان و بومی کشور مکزیک است. چیا مانند غلات کامل مصرف می‌شود، اما درواقع شبه‌غله است. یعنی این دانه‌های سرشار از کربوهیدرات در...

 • عادت های بدی که باید از برنامه روزانه حذف شوند

  وقتی سخن از بهره‌وری پیش می‌آید، چیزهای به ظاهر جزئی، می‌توانند تفاوت زیادی ایجاد کنند. با دقت بیشتر، متوجه می‌شویم که عادت‌هایی که ظاهرا بی‌اهمیت...

 • راهکارهایی برای افزایش کارایی

  اکثر ما هفته‌ای ۴۰، ۵۰ یا حتی ۶۰ ساعت سر کار هستیم، اما اگر بخواهند ساعت کار مفید و مؤثرمان را حساب کنند معلوم نیست چند ساعتش را باید به خاطر...

 • علایم ،علل و درمان آرتروز گردن

  ستون فقرات هم با افزایش سن دچار کهولت می شود گردن درد یکی از دردهای متداول مردم شده است. عوامل زیادی باعث درد گردن میشوند از جمله...

 • آشنایی با برنامه روزانه انسانهای موفق

  با اندکی دقت در برنامه روزانه انسانهای موفق متوجه خواهید شد سبک زندگی این افراد به طریقی است که علی‌رغم مشغله‌های فراوان موجب تقویت بهره‌وری‌...

 • چطور می‌توانید یک برنامه ریزی روزانه‌ کارآمد داشته باشید؟

  با برنامه ریزی، مدیریت و کنترل کارها آسان‌تر می‌شود، می‌توانید میان اهداف کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تعادل برقرار و کارها را بر اساس اهمیتی که برای‌تان...

 • روش های خانگی درمان معده درد

  معده درد آنقدر متداول است که همه زمانی آن را تجربه کرده‌اند و دلایل فراوانی می‌تواند داشته باشد. بیشتر این دلایل جدی نیستند و علائم آن فورا برطرف...

 • راهکارهایی برای کاهش خطر سکته قلبی و مغزی

  دانستن این که چه کسی به بیماری قلبی یا سکته مغزی دجار می شود غیر ممکن است. ما می دانیم که عده ای از ما با خطر بیش تری در مقایسه با دیگران رو به رو...

 • زنجبیل چه خواصی دارد؟

  کمک به کاهش وزن و داشتن پوستی زیبا تنها خواص زنجبیل نیستند، با ما همراه باشید تا با خواص‌ زنجبیل، این گیاه حیرت‌انگیز، آشنا شوید و بهترین نتایج را...

 • خواص سرکه سیب

  “ سرکه سیب” یک ماده عجیب و شگفت انگیز است که علاوه بر درمان بیماری ها و زیبایی پوست و مو ، یک تمیز کننده قوی و همچنین مفید برای حیوانات نیز می...

 • آشنایی با خواص پاپریکا

  پاپریکا سه برابر نیاز روزانه بدن حاوی ویتامین C می باشند ادویه پاپریکا که یک ادویه مجارستانی است به عنوان طعم دهنده در غذاها...

 • درمان‌های خانگی برای جلوگیری از ریزش مو

  هم زنان و هم مردان، ریزش مو را تجربه می‌کنند. با اینکه ژن‌ها در این مورد، نقش حیاتی دارند، اما دلایل دیگری نیز برای ریزش مو وجود دارند، از جمله،...

داغ ترین اخبار

 • خشم چه تاثیری بر روی سلامتی دارد؟

  پژوهشی که به تازگی در دانشگاه آیوا انجام شده به ما می‌گوید که عواطف منفی مانند خشم چطور می‌توانند خطر مرگ زودهنگام را بالا ببرند. در این پژوهش به...

 • نکته‌هایی برای تشخیص سردرد و میگرن از یکدیگر

  سردرد دردی آزاردهنده در ناحیه‌ی سر است که به آن فشار وارد می‌کند. این درد ممکن است خفیف یا شدید باشد و معمولا در هر دو سمت سر احساس می‌شود....

 • تأثیر گرما بر خلق و خو چگونه است؟

  خیلی‌ها معتقدند وقتی که هوا گرم می‌شود، اعصاب‌شان به‌هم می‌ریزد و زودتر از کوره درمی‌روند. اما تأثیر گرما بر خلق و خو چگونه است؟ آیا واقعا گرمای...

 • کنترل عصبانیت هنگام رانندگی

  افسران پلیس، روان‌پزشکان، کارشناسان بیمه و حتی رانندگان کارکشته بارها و بارها به این نکته اشاره کرده‌اند که وقتی عصبانی هستید هرگز پشت فرمان قرار...