تبلیغات


هر روز صدها مطالب خواندنی و سرگرمی و خبری از سراسر اینترنت فقط در بروفان

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی …

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی … دردسته : تعبیر خواب Neda eivazi۱۳۹۷/۰۷/۲۶ 187 بازدید

تعبیر خواب انواع رنگ ها از نظر معبران تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی ...

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی …

تعبیر خواب رنگ ها چیست؟ رنگ ها در خواب بیانگر انرژی، احساسات و حالات روحی است اول در نظر بگیرید که آن رنگ برای شما چه مفهومی دارد و رابطه ی شخصی شما با آن رنگ چیست. در کل ، رنگ های کم رنگ و بی روح ، بیانگر ضعف یا لطافت است رنگ های تیره بیانگر عشق و شور است رنگ های روشن به معنی آگاهی است. با ما همراه باشید.

تعبیر خواب رنگ ها

لوک اویتنهاو می گوید :

رنگ (دیدن رنگهای گوناگون) : افکار شعف آور

تعبیر خواب رنگ زرد

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

رنگ زرد بیماری بود

رنگ مرد زرد به خواب، دلیل کسی بود که بر وی بهتان گوید، لکن بر دست او خیرات بسیار رود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

رنگ زرد، مردان و زنان را رنج و بیماری باشد

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که چهراش زردرنگ شده است، بیمار خواهد شد.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن جاهای زرد دلیل بیماری بود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

امکان ندارد که رنگ تنها را در خواب ببینیم ولی این ممکن است که چیزی را با رنگی خاص در خواب مشاهده نماییم. در این صورت آن چیز محور خواب قرار می گیرد و رنگ تفاوت هایی در آن به وجود می آورد. زرد غم و رنج و بیماری است.

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی ...

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی …

تعبیر خواب رنگ نیلی

معبران می گویند:

رنگ نیلی بیانگر معنویت و حفاظت الهی است. ممکن است به معنی فریب باشد

تعبیر خواب رنگ نقره ای

معبران می گویند:

رنگ نقره ای بیانگر عدالت و خلوص است. نمادی از انرژی حمایتگر است

تعبیر خواب رنگ سبز

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

رنگ سبز به خواب، دلیل بر خیر و برکت و عز و ظفروسربلندی و پیروزی یافتن و دین پاک باشد، زیرا که لباس اهل بهشت است.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

رنگ سبز از جام ها و غیر آن مردان را و زنان را در دین و دنیا، و خیر و صلاح بود

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن جاهای سبز چیزی باید حرمتش زیاد شود

دیدن آب سبز گشتن عیش بود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

امکان ندارد که رنگ تنها را در خواب ببینیم ولی این ممکن است که چیزی را با رنگی خاص در خواب مشاهده نماییم. در این صورت آن چیز محور خواب قرار می گیرد و رنگ تفاوت هایی در آن به وجود می آورد. سبز خرمی است ولی در برخی مواقع سرخ و سبز اختلافاتی دارند که تشخیص آن با معبر است.

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی ...

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی …

تعبیر خواب رنگ سبز زیتونی 

معبران می گویند:

این رنگ نمادی از خرد طبیعی ذن است. شما نیاز دارید در محیط اطراف خود به صلح دست یابید

تعبیر خواب رنگ سبز آبی

معبران می گویند:

این رنگ بیانگر قابل اعتماد بودن ، سرسپردگی و شفاستو بیانگر یک راهنمای معنوی و یک معلم است

تعبیر خواب رنگ سرخ

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

رنگ سرخ پرخاش و دعوا و ستیزه و خصومت بود

محمد ابن سیرین بصری گوید:

رنگ سرخ درخواب، مردان رنج و کراهت بود و زنان را نیکو بود

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن جای سرخ دلیل بر سیاست سلطان بود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

امکان ندارد که رنگ تنها را در خواب ببینیم ولی این ممکن است که چیزی را با رنگی خاص در خواب مشاهده نماییم. در این صورت آن چیز محور خواب قرار می گیرد و رنگ تفاوت هایی در آن به وجود می آورد. سرخ هیجان و اضطراب است و گاهی شادی و نشاط

تعبیر خواب رنگ فیروزه ای

معبران غربی می گویند:

رنگ فیروزه ای نمادی از قدرت شفا، کارما و انرژی طبیعی است. مربوط به خورشید، آتش و نیروی مردانه است. اگر احساسات منفی در مورد این رنگ دارید پس بیانگر این است که شما احساساتتان را خفه می کنید و اجازه نمی دهید مردم به شما نزدیک شوند. شما از تغییر می ترسید.

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی ...

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی …

تعبیر خواب رنگ سفید

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

رنگ سفید به خواب، دلیل بر خیر و برکت و عز و ظفروسربلندی و پیروزی یافتن و دین پاک باشد، زیرا که لباس اهل بهشت است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

هر کسی در خواب ببیند که چهرهاش سفید گشته است، به عزت و احترام می رسد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

رنگ سفید به خواب دیدن در جامه ها و غیرآن، دلیل بر صلاح و پاکی دین کند

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن جاهای سفید و پاکیزه از جائی حرمت بیند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

امکان ندارد که رنگ تنها را در خواب ببینیم ولی این ممکن است که چیزی را با رنگی خاص در خواب مشاهده نماییم. در این صورت آن چیز محور خواب قرار می گیرد و رنگ تفاوت هایی در آن به وجود می آورد. روی هم رفته رنگ سفید خوب است.

تعبیر خواب رنگ طلایی

معبرین غربی می گوید:

دیدن رنگ طلایی در خواب تاکید بر با ارزش بودن شئ مورد نظر در خواب خواهد کرد. برای مثال دیدن میوه‌های طلایی در خواب نشانه با ارزش بودن این میوه‌هاست.

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی ...

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی …

تعبیر خواب رنگ بنفش

معبرین غربی می گویند:

رنگ بنفش در خواب نشانه رمزآلود بودن، عشق کودکی و جذابیت است.

تعبیر خواب رنگ سیاه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

رنگ سیاه سلطان و اصحاب او و قاضی و خطیب و رئیس و محتسب را بزرگی و مملکت و شرف و عز بود به مقدار و قیمت جامه

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن رنگ سیاه در خواب، بر مال و سامان گرفتن زندگی دلالت دارد.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

رنگ سیاه بر جامه مردان و زنان غم و مصیبت بود، مگر کسانی که همیشه سیاه پوشند، ایشان را زیان ندارد

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

امکان ندارد که رنگ تنها را در خواب ببینیم ولی این ممکن است که چیزی را با رنگی خاص در خواب مشاهده نماییم. در این صورت آن چیز محور خواب قرار می گیرد و رنگ تفاوت هایی در آن به وجود می آورد.سیاه رنگ غرور و افتخار و جاه و عزت است.

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی ...

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی …

تعبیر خواب رنگ کبود

محمد ابن سیرین بصری گوید:

رنگ کبود بر جامه زنان و مردان، دلیل براندوه و مصیبت کند.

تعبیر خواب رنگ نارنجی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

رنگ نارنجی گاهی‌ اوقات‌ این‌ رنگ‌ در ارتباط با دستگاه‌تناسلی‌ است‌.

در نتیجه‌ یافتن‌ معنا و تعبیرصحیح‌ معنای‌ آن‌ در زندگی‌ شخصی‌ کار ساده‌ای‌نیست‌. از این‌ رو، در صورت‌ مشاهده‌ این‌ رنگ‌ درخواب‌، ابتدا سلامت‌ این‌ دستگاه‌ را مورد مداقه‌قرار دهید و سپس‌ ارتباط این‌ رنگ‌ را با تمام‌جنبه‌های‌ مختلف‌ زندگی‌ تان‌ دریابید.

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی ...

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی …

تعبیر خواب رنگ قهوه ای

لیلا برایت می‌گوید:

دیدن رنگ قهوه‌اى در خواب، بیانگر انجام کارهاى بیهوده است. دیدن چشمان قهوه‌اى، نشانه‌ى همنشینى با افراد ناباب است. تعبیر خواب رنگ صورتی

معبرین غربی می گوید:

رنگ صورتی در خواب بیانگر عشق، کودکی، رمانتیک بودن و شیرینی است. البته رنگ صورتی پر رنگ تعبیری به مانند قرمز به همراه خواهد داشت. تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی ...

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی …

تعبیر رنگ طوسی

معبرین غربی می گوید:

رنگ طوسی نشانه مقام و بزرگی و رازداری همراه با غرور و معاشرت کم است.

تعبیر خواب رنگ بژ

معبران می گویند:

رنگ بژ اصول اولیه ، ضروریات و شکل ساده است. ممکن است همچنین بیانگر این باشد که نسبت به یک مساله هیچ جناحی ندارید یا بی طرف هستید

تعبیر خواب رنگ خاکستری

معبران می گویند:

رنگ خاکستری بیانگر ترس، وحشت ، افسردگی ، بیماری تردید و سردرگمی است. شما ممکن است از نظر احساسی، حس دور ماندن ، جدا افتادن یا جدا شدن بکنید

رنگ خاکستری نمادی از فردیت شماست

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی ...

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی …

تعبیر خواب رنگ هلویی 

معبران می گویند:

این رنگ عشق بی گناه ترکیب شده با خرد است بیانگر ماهیت غمخوار و سرپرست شماست و اینکه چگونه تمایل دارید نیاز های دیگران را برطرف کنید یا ممکن است بیانگر این باشد که یک چیزهایی هست که برای شما مثل هلو می ماند و جذاب است تعبیر خواب رنگ آبی

لوک اویتنهاو می گوید :

رنگ آبی : ناراحتی

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی ...

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی …

تعبیر خواب رنگ خرمایی

معبران می گویند:

رنگ خرمایی نمادی از شجاعت ، دلیری ، قهرمانی و قدرت است

مطالب مرتبط:

تعبیر خواب رنگین کمان ، تعبیر خواب رنگ آبی ، تعبیر خواب لباس

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

  برچسب ها تعبیر خواب , تعبیر خواب آنلاین , تعبیر خواب ابن سیرین , تعبیر خواب امام جعفر صادق , تعبیر خواب امامان , تعبیر خواب انبیا , تعبیر خواب جامع , تعبیر خواب حضرت یوسف , تعبیر خواب رنگ آبی , تعبیر خواب رنگ بژ , تعبیر خواب رنگ بنفش , تعبیر خواب رنگ خاکستری , تعبیر خواب رنگ خرمایی , تعبیر خواب رنگ زرد , تعبیر خواب رنگ سبز , تعبیر خواب رنگ سبز آبی , تعبیر خواب رنگ سبز زیتونی , تعبیر خواب رنگ سرخ , تعبیر خواب رنگ سفید , تعبیر خواب رنگ سیاه , تعبیر خواب رنگ صورتی , تعبیر خواب رنگ طلایی , تعبیر خواب رنگ فیروزه ای , تعبیر خواب رنگ قهوه ای , تعبیر خواب رنگ کبود , تعبیر خواب رنگ نارنجی , تعبیر خواب رنگ نقره ای , تعبیر خواب رنگ نیلی , تعبیر خواب رنگ ها , تعبیر خواب رنگ هلویی , تعبیر خواب قرآن , تعبیر خواب واقعی , تعبیر رنگ طوسی

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار