تبلیغات


هر روز صدها مطالب خواندنی و سرگرمی و خبری از سراسر اینترنت فقط در بروفان

تعبیر خواب جادو – دیدن جادو گر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب جادو و جادوگر از نظر انبیا تعبیر خواب جادو - دیدن جادو گر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب جادو – دیدن جادو گر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب جادو و جادوگر چیست؟ جادو کردن یا خواب دیدن جادوگری بیانگر این است که نیاز دارید به چیزها از دیدگاه متفاوت نگاه کنید و مسائلتان را از زاویه ای جدید پی بگیرید تا به موقعیت پیش بروید. برای مطالعه بقیه تعابیر با ما همراه باشید.

تعبیر خواب جادو و جادوگر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب جادو و جادو گر ببینید با توجه به باور و ناباوری خودتان می توانید تعبیر آن را بیابید. ما به طور کلی برای جادو گران قیافه ای زشت و کریه قائلیم. این جماعت چون فعل باطل دارند نمی توانند چهره ای روحانی و آسمانی و فرشته سان داشته باشند پس دیدن جادوگران در خواب میمون نیست و بیننده خواب در فردای بیداری بهتر است صدقه بدهد.

تعبیر خواب جادو

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

جادوئی کردن در خواب بر شش وجه است.

اول: فتنه

دوم: فریب

سوم: مکروحیله

چهارم: توطئه و بد خواهی

پنجم: باطل و دروغ

ششم: کاری که در آن اصلی نبود

جادو در خواب فتنه و دروغ است

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

جادو در خواب، بر فتنه و آشوب و خودپسندی دلالت دارد و اگر کسی در خواب ببیند که جادو میکند، زن و مردی را به ناحق از هم جدا میکند.

تعبیر خواب جادو کردن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

جادوئی کردن در خواب، کار باطل است. اگر خواب بیند که جادوئی می کرد، دلیل که کاری کند بیهوده و باطل وبعضی از معبران گفته اند: جادوئی فتنه بود آن کس را که بهر او جادوئی کنند.

جابر مغربی می گوید:

جادوئی کردن در خواب از بهر کسی، تعهد بود به دروغ، که مردمان را بدو فریبد و جادوئی در خواب، دشمن فریبنده است.

بیشتر بدانید: تعبیر خواب خبر از آینده ، دیدن اتفاقات آینده در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب جادو شدن

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید جادو شده اید ، علامت آن است که اگر نسبت به اعمال خود دقت بیشتری به خرج ندهید در معرض آلوده شدن به گناهی قرار خواهید گرفت ، باید به پند بزرگترها گوش فرا دهید .

اگر خواب ببینید در مقابل جادو شدن مقاومت می کنید ، علامت آن است که بخاطر نیروی تعقل و بصیرت ، همه به دنبال شما خواهند آمد .

در سر زمین رویاها آمده:

شما جادو شده اید : نفوذ افکار خبیث به روی شما خواهد افتاد .

تعبیر خواب جادو کردن دیگران

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید می کوشید دیگران را جادو کنید ، نشانه آن است که دچار دردسر و پریشانی خواهید شد.

در سر زمین رویاها آمده:

دیگران جادو شده اند : به دیگران کمک مالی خواهید کرد .

خویشاوندان شما جادو شده اند : یک شکست در کار

شما دیگران را جادو می کنید : بزرگترینخواسته هایتان را برآورده می کنید.

تعبیر خواب جادو - دیدن جادو گر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب جادو – دیدن جادو گر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب جادوگر و ساحره

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک جادوگر : یکنفر که بدی شما را می خواهد از نزدیک مراقب شماست . یک جادگر باعث وحشت شما می شود : اعتماد شما از یکنفر سلب خواهد شد . یک جادوگر شما را عصبانی می کند : سلامتی شما به خطر می افتد . شما نمی خواهید توجهی به جادوگری که می بینید بکنید : مراقب آنهائی که دروغ می گویند و دوطرفه بازی می کنند باشید .

آنلی بیتون می گوید:

اگر جادوگر یا ساحری را به خواب ببینید ، علامت آن است که برای تشکیل خانواده ای بزرگ ، زحمتهایی فراوان خواهید کشید و در کنار این زحمتها ، از کار خود ، لذتهایی نیز خواهید برد

دیدن ساحر و جادوگر در خواب ، نشانه آن است که آرزوهایتان به نومیدی و یأس مبدل می گردد .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن جادوگر در خواب، بر مردی شیّاد، دروغگو، فریب کار و منکر دلالت دارد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

جادوگر: زندگی نا معلوم، کارو کوششی سخت

لیلا برایت مى‌گوید:

دیدن جادوگر در خواب، نشانه‌ى آن است که روزهاى خوبى در انتظار شما است. دیدن اعمال جادوگرى در خواب، نشانه‌ى دیدن دوستان قدیمى است. اگر خواب ببینید که با جادوگرى مشغول صحبت هستید، به این معنا است که با اطرافیان رفتار خوبى ندارید. اگر در خواب از دیدن جادوگرى، عصبانى شدید نشانه‌ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى‌کند.

بیشتر بدانید: تعبیر خواب فال گرفتن ، دیدن فالگیر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب صحبت کردن با جادوگر

در سر زمین رویاها آمده:

با یک جادوگر حرف می زنید : دوباره کمی به روش زندگی خود نظربیندازید .

تعبیر خواب جادو گر شدن

آنلی بیتون می گوید:

جادوگر شدن در خواب بیانگر این اسنت که باید مراقب اعمالتان باشید تا متضرر نشوید

تعبیر خواب طلسم

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید با خود طلسمی حمل می کنید ، نشانه آن است که دوستانی صمیمی و دلپذیر پیدا خواهید کرد، و از محبت مردی ثروتمند بهره خواهید برد.

اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او طلسمی می دهد، نشانه آن است که به آرزوهایی که درباره ازدواج دارد ، خواهد رسید .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک طلسم : ۱ـ مراقب حسادت اطرافیان باشید. ۲ـ یک راز فاش میشود. یک طلسم با خود حمل میکنید : یک تصمیم بسیار مهم دیر یا زود گرفته خواهد شد. یک طلسم برای جلوگیری از چشم بد: بزودی ازدواج خواهید کرد. یک طلسم میفروشید: بدبختی. یک طلسم به شما اهدا میکنند : عشق از شما روگردان میشود. یک زن خواب طلسم ببیند : خطر او را تهدید میکند. یک مرد خواب طلسم ببیند : دوستانش به او خیانت میکنند. یک زن بیوه خواب طلسم ببیند: او مجدداً ازدواج خواهد کرد. یک دختر جوان خواب طلسم ببیند : او باید در موقع عبود از خیابانها بسیار احتیاط کند.

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

مطالب متنوع دیگر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده)
Loading...

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار